Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawcą portalu tarnowopodgorne.ttvi.pl jest Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 1/3, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000275825, NIP: 783-16-26-059, REGON: 300527962.

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Korzystając z portalu, Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z Regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Portal tarnowopodgorne.ttvi.pl jest portalem internetowym adresowanym do mieszkańców, przedsiębiorców oraz osób pracujących w Gminie Tarnowo Podgórne.

II. DEFINICJE

1. Portal: serwis internetowy będący własnością Usługodawcy, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów informacyjnych oraz Usług za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem tarnowopodgorne.ttvi.pl

2. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu usług drogą elektroniczną

3. Usługa: każda z usług świadczona na Portalu przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu

4. Użytkownik: osoba korzystająca z usług Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

5. Usługodawca/wydawca: Lider Projekt Sp. z o.o., Poznań, al. Marcinkowskiego 1/3 (KRS pod numerem KRS 0000275825, NIP: 783-16-26-059, REGON: 300527962)

6. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu na adres e-mail Użytkownika najnowszych materiałów zamieszczanych na Portalu, informacji na temat przedmiotu działalności Portalu oraz ofert i ogłoszeń o usługach i produktach oferowanych przez Usługodawcę lub jego partnerów gospodarczych

7. Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach Portalu w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa)

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania z Portalu niezbędne jest:

a. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików HTML (Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32),

c. minimalne wymagania sprzętowe i softwareowe

2. W trakcie korzystania z Portalu na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu są zawarte w „Polityce Prywatności”.

2. Poprzez korzystanie z portalu Użytkownik wyraża zgodę na:

a. gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych tj. firmę Lider Projekt w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania portalu

b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez firmę Lider Projekt w celu promocji (marketingu) portalu.

V. ŚWIADZENIE USŁUG

1. Celem Portalu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych na Portalu oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności komentarzy oraz newsletterów. W ramach Portalu udostępniane są między innymi usługi:

a. komentarze pod materiałami wideo – treści w nich zawarte nie podlegają redagowaniu przez redakcję. Są odzwierciedleniem poglądów ich autorów. Lider Projekt, jako Wydawca, a także redaktor naczelny mogą kontrolować treść komentarzy oraz decydować o ich udostępnieniu; Zabrania się umieszczania treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe lub działające na niekorzyść osób trzecich.

b. newsletter – Użytkownik Portalu może wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych oraz powiadomień związanych z przedmiotem działalności Portalu. Rejestracja w usłudze Newsletter może być dokonana poprzez wypełnienie stosownego okienka na dole stron Portalu. Newsletter będzie wysyłany na adres email podany w trakcie zgłaszania chęci otrzymywania Newslettera. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania przesyłając oświadczenie zawierające informację o rezygnacji na adres email Usługodawcy.

c. reklama – Usługodawca może zamieszczać na Portalu treści reklamowe zamówione przez osoby trzecie lub dotyczące usług własnych Usługodawcy. Dane o liczbie wejść na Portal oraz o osobach korzystających z portalu, do której w celach statystycznych ma dostęp Usługodawca są gromadzone w sposób, który nie pozwala odbiorcom takich danych – zidentyfikować indywidualnych użytkowników Portalu.

2. Wszelkie prawa do Portalu należą do Wydawcy, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Wydawcy lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Wydawcę na Portalu.

3. Portal w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

4. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu oraz z materiałów rozpowszechnianych na Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

5. Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Wydawcy lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

6. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych na Portalu, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. komentarze zamieszczone na portalu przez Użytkowników,

b. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców warunków Regulaminu,

c. działania podjęte w oparciu o informacje na portalu,

d. za treść reklam zamieszczanych w mięsach do tego przeznaczonych na Portalu,

e. za treść komentarzy wystawianych przez Użytkowników.

VI. DOSTĘP DO USŁUG

1. Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.

2. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Portalu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Portalu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze, pytania dotyczące funkcjonowania portalu tarnowopodgorne.ttvi.pl prosimy kierować na adres redakcji: Lider Projekt Sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 1/3, 61 – 745 Poznań lub adres e-mail: redakcja@tarnowopodgorne.ttvi.pl

2. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu tj. od dnia 07.02.2016r.

3. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Portalu.

4. O zmianie Regulaminu Wydawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika publikując stosowną informację na portalu lub wysyłając wiadomość drogą elektroniczną.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.